O programie

Program Studium menedżerskiego Mini MBA® nawiązuje do standardu studiów MBA, przeznaczonych dla kadry zarządzającej (menedżerów, kierowników). Mając świadomość zmian, które zachodzą we współczesnym świecie, modyfikujemy ciągle szczegóły programu tak, żeby przygotować naszych absolwentów do podjęcia aktualnych wyzwań i wzbudzić refleksję na temat zjawisk obserwowanych we współczesnej gospodarce.

Na przestrzeni lat program rozrastał się (od 100 godzin 1998 roku do 138 godzin w 2017). Zestaw przedmiotów i szczegółowych zagadnień szkolenia menedżerskiego ulega zmianom tak, jak na studiach MBA a także w wyniku analizy ankiet ewaluacyjnych - staramy się dopasować treść szkolenia do potrzeb naszych słuchaczy.

Program Studium Mini MBA®

Zachowania ludzi w organizacji

Kluczowe zagadnienia:

 • Rozpoznawanie własnych predyspozycji menedżerskich, potencjału oraz możliwości jego rozwoju w organizacji
 • Rola i znaczenie umiejętności komunikacyjnych w zarządzaniu ludźmi
 • Zastosowanie wspierających technik komunikacyjnych
 • Budowanie efektywnych zespołów zadaniowych oraz podwyższenie sprawności ich działania

Program:

 • Komunikacja jako narzędzie pracy menedżera
 • Trening umiejętności aktywnego słuchania i precyzyjnego wydawania poleceń
 • Konstruktywna informacja zwrotna jako narzędzie motywacji
 • Rozwój kompetencji osobistych i społecznych ułatwiających wpływanie na innych
 • Trening umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych – asertywne techniki komunikacyjne
 • Praca zespołowa – wady i zalety
 • Budowanie profesjonalnych relacji szef – podwładny
 • Budowanie efektywnego zespołu zadaniowego
 • Role zespołowe – jak wykorzystywać różnorodność w zespole
 • Dobór stylu kierowania do poziomu dojrzałości zawodowej podwładnych
 • Rola inteligencji emocjonalnej w kształtowaniu relacji w miejscu pracy
 • Rozwój samoświadomości emocjonalnej – teoria i praktyka
 • Techniki samoregulacji emocjonalnej, współzależność emocji i sposobów myślenia

Marketing

Kluczowe zagadnienia:

 • Najnowsza teoria i praktyka w zakresie zarządzania marketingowego
 • Praktyczne aspekty podejmowania skutecznych i efektywnych decyzji marketingowych
 • Podstawy procesów zarządzania marketingiem i tworzenia planu marketingowego

Program:

 • Koncepcja marketingowego zarządzania firmą
 • Etapy procesu zarządzania marketingiem w przedsiębiorstwie
 • Zasady opracowywania planu marketingowego
 • Zastosowanie wybranych metod analizowania sytuacji firmy
 • Istota Systemu Informacji Marketingowej
 • Proces i procedury segmentacji firmy
 • Dyferencjacja i pozycjonowanie oferty firmy
 • Instrumenty marketingowego oddziaływania na rynek
 • Organizacja i kontrola działalności marketingowej

Zarządzanie strategiczne

Kluczowe zagadnienia:

 • Rozwój umiejętności formułowania strategii działania firmy
 • Wykorzystanie poznanych metod analizy strategicznej w praktyce funkcjonowania przedsiębiorstw w warunkach gospodarki rynkowej

Program:

 • Zarządzanie strategiczne jako proces
 • Poziomy strategii
 • Podstawowe rodzaje strategii firmy
 • Analiza strategiczna w procesie formułowania strategii
 • Strategiczna analiza otoczenia konkurencyjnego
 • Metody analizy potencjału firmy
 • Proces implementacji strategii
 • Zachowania strategiczne przedsiębiorstw – warsztaty

Kluczowe zagadnienia:

 • przykłady zastosowania różnych działań strategicznych przedsiębiorstw działających na rynku polskim
 • ocena zachowań przedsiębiorstw z punktu widzenia osiągania zakładanych i zrealizowanych celów strategicznych
 • analiza procesów podejmowania decyzji strategicznych przez przedsiębiorców.

Rachunkowość finansowa

Kluczowe zagadnienia:

 • Podstawowe założenia, zasady, koncepcje i metody rachunkowości finansowej
 • Metody wyceny pozycji bilansowych oraz zasady ustalania wyniku finansowego jednostki gospodarczej
 • Czytanie i rozumienie sprawozdań finansowych w celu podejmowania na ich podstawie decyzji ekonomicznych

Program:

 • Istota rachunkowości
 • Pojęcie, cele i zadania rachunkowości
 • Zagadnienia rachunkowości a użytkownicy sprawozdań finansowych
 • Regulacje prawne rachunkowości w Polsce i na świecie
 • Podstawowe zasady rachunkowości finansowej
 • Podstawowe kategorie finansowe
 • Rachunkowość finansowa a prawo podatkowe
 • Sprawozdania finansowe jako źródło informacji o działalności jednostki
  • Cele sprawozdań finansowych
  • Zakres sprawozdawczości finansowej
  • Polityka rachunkowości a informacje zawarte w sprawozdaniach finansowych
  • Bilans – sprawozdanie o sytuacji finansowej
  • Rachunek zysków i strat – sprawozdanie o dokonaniach finansowych
  • Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych
  • Informacja dodatkowa
  • Sprawozdanie z działalności jednostki
 • Analiza sprawozdań finansowych – Analiza struktury i dynamiki – Analiza wskaźnikowa

Rachunkowość zarządcza

Kluczowe zagadnienia:

 • Praktyczne narzędzia i techniki rachunkowości zarządczej ze szczególnym uwzględnieniem analizy rentowności i budżetowania
 • Interpretacja i wykorzystanie informacji o kosztach i przychodach w planowaniu i kontroli

Program:

 • Rachunek kosztów, rachunkowość zarządcza, controlling
 • Rachunek kosztów rodzajowych, podmiotowy rachunek kosztów oraz przedmiotowy rachunek kosztów
 • Pozostałe przekroje klasyfikacyjne kosztów
 • Rachunek kosztów pełnych i rachunek kosztów zmiennych
 • Rachunek kosztów jako źródło informacji na potrzeby podejmowania decyzji problemowych
 • Podstawowe metody kalkulacji kosztów
 • Budżetowanie i kontrola kosztów i przychodów

Finanse

Kluczowe zagadnienia:

 • Finansowanie biznesu i dzielenie się efektami inwestycji na współczesnym rynku kapitałowym

Program:

 • Finanse prywatne, korporacyjne i publiczne
 • Gotówka i dochód w kontekście czasu i ryzyka
 • Jak finansować biznes i ile to kosztuje?
 • Na czym polega inwestowanie i jak je oceniać?
 • Na co liczy inwestor – polityka wypłat

Prawo pracy

Kluczowe zagadnienia:

 • Prawa i obowiązki stron stosunku pracy w świetle obowiązujących przepisów prawa pracy i orzecznictwa sądowego

Program:

 • Źródła prawa pracy, podstawowe pojęcia i zasady prawa pracy
 • Nawiązanie i zmiana treści stosunku pracy
 • Ustanie stosunku pracy
 • Powszechne prawa i obowiązki stron stosunku pracy
 • Organy nadzoru nad warunkami pracy
 • Współpraca pracodawcy ze związkami zawodowymi

Zarządzanie operacyjne

Kluczowe zagadnienia:

 • Rozwój umiejętności zarządzania działalnością operacyjną firmy
 • Przegląd i sposoby wykorzystana metod i narzędzi zarządzania operacyjnego

Program:

 • Procesy, projektu, zadania
 • Definiowanie celów (w odniesieniu do procesów i projektów)
 • Identyfikowanie procesów i zadań
 • Mapowanie procesów i mapowanie strumienia wartości
 • Identyfikacja zadań w projekcie i identyfikacja produktów cząstkowych
 • Planowanie harmonogramu (procesu i projektu)
 • Delegowanie zadań i monitorowanie ich postępu

Prawo gospodarcze i handlowe

Kluczowe zagadnienia:

 • Podstawowe zagadnienia związane z bieżącym działaniem przedsiębiorcy w obrocie cywilnoprawnym
 • Wzajemne zależności między elementami stosunku prawnego

Program: Omawiana jest przykładowa konstrukcja prawna przedstawiona z punktu widzenia:

 • Podmiotów (stron)
 • Przedmiotu
 • Treści
 • Mechanizmu zawarcia umowy
 • Zasad wykonania umowy
 • Konsekwencji niewykonania zobowiązania

Media społecznościowe w biznesie

Prowadzone przez praktyka zajęcia (częściowo w formule warsztatu) obejmują zagadnienia:

 • Charakterystyka e-marketingu
 • Social Media 360°
 • Facebook marketing
 • e-commerce
 • Social commerce
 • i-commerce (mobile marketing)
 • Wsparcie dla e-commerce
 • Jak się zabrać za „budowanie marki w sieci i sprzedaż w Internecie”

Negocjacje

Kluczowe zagadnienia:

 • Różne podejścia do negocjacji

Program:

 • Konflikt i sposoby jego rozwiązywania
 • Style negocjacyjne
 • Negocjacje pozycyjne a problemowe (integracyjne)
 • Skuteczne techniki negocjacyjne
 • Studium przypadku

Gra decyzyjna

Moduł nawiązuje do analizy ilościowej i kursu statystyki na studiach MBA. Przedmiot z elementami informatyki i rachunkowości zarządczej, realizowany jako gra decyzyjna przez Internet w 12 tygodni. Celem jest dostarczenie wiedzy z zakresu zarządzania i prognozowania oraz wyposażenie słuchaczy w kompetencje związane z wykorzystaniem narzędzi informatycznych i statystycznych w procesie podejmowania decyzji operacyjnych. Uczestnicy uczą się, jak optymalizować decyzje ekonomiczne z użyciem narzędzi statystycznych arkusza kalkulacyjnego Excel.

Program:

 • Wprowadzenie – wykład ilustrowany praktycznymi przykładami i wdrożonymi modelami wspomagającymi podejmowanie decyzji
 • Gra decyzyjna realizowana przez Internet (12 tygodni) – uczestnicy pracują indywidualnie (prognozowanie, optymalizacja produkcji)
 • Przesyłanie decyzji, konsultacje i dyskusja wyników w forum dyskusyjnym

Warsztat studium przypadku (analiza kompleksowa)

Projekt realizowany pod koniec szkolenia menedżerskiego, mający na celu weryfikację wiedzy zdobytej w trakcie Studium oraz wykorzystanie umiejętności menedżerskich. Praca w kilkuosobowych zespołach. Po zajęciach wprowadzających, uczestnicy analizują a następnie opracowują rozwiązanie problemu opisanego w studium przypadku. Przygotowane prezentacje są oceniane i dyskutowane na ostatnich zajęciach. Wytypowany zostanie zwycięski zespół.