Najbliższa edycja

Internetowa wersja stacjonarnego szkolenia Mini MBA® od 2000 roku

 • Informacje podstawowe
 • Program/harmonogram
 • Informacje organizacyjne

 

Global Mini MBA® to internetowa odmiana szkolenia Studium menedżerskiego Mini MBA®, prowadzonego w PAM Center od 1996 roku (55. edycja Mini MBA® zakończyła się w lipcu 2020).

Dla kogo jest przeznaczone Studium menedżerskie Mini MBA?

   

Właściciele firm, przedsiębiorcy i menedżerowie, którzy chcą zdobyć nowoczesną wiedzę i umiejętności biznesowe, aby rozwijać swoje firmy.

   

Liderzy biznesu i specjaliści, nastawieni na rozwój zawodowy i osobisty, którzy potrzebują pogłębienia i aktualizacji wiedzy w różnych obszarach zarządzania, ekonomii i finansów.

   

Osoby, które rozważają studia MBA w przyszłości i chciałyby pozyskać niezbędne kompetencje biznesowe przed podjęciem programu.

 

Program i metody nauczania (aktywne formy kształcenia, rozwiązywanie case’ów, wymiana doświadczeń między uczestnikami) nawiązują do "dużego MBA" - większość wykładowców w Studium to także wykładowcy z naszego programu studiów menedżerskich MBA, jednak Mini MBA®/Global Mini MBA® nie są to formalnie studia.

Należy też wyraźnie podkreślić, że Global Mini MBA® nie jest internetowym "samouczkiem". Pomimo zdalnej formuły zajęć zachowujemy sytuacje edukacyjne z tradycyjnej, stacjonarnej grupy: wymiana doświadczeń, praca grupowa, rywalizacja i współpraca.


W trakcie studium zaplanowano szereg aktywności, które powinny być zrealizowane w ciągu 15 tygodni nauki zgodnie z harmonogramem.

Zajęcia będą odbywać się przez Internet z użyciem uniwersyteckiej platformy e-learningowej oraz aplikacji MS Teams. Istotne jest, żeby aktywności przeznaczone na dany tydzień zostały zrealizowane w dowolnym czasie ale od poniedziałku do niedzieli.

Każdy z bloków tematycznych trwa 2-3 tygodnie. Zakładamy, że w ciągu tygodnia powinien być zrealizowany materiał odpowiadający 4 godzinom zajęć stacjonarnych z danego przedmiotu. Zazwyczaj realizowane będą dwa przedmioty równocześnie więc po stronie studenta oczekujemy średnio 8 - 10 godzin aktywności tygodniowo.

Schemat pracy w ciągu tygodnia jest następujący:

 • Na początku tygodnia (poniedziałek/wtorek) odbędzie się (na żywo) wykład w aplikacji MS Teams. Następnie nagranie będzie udostępnione – do ponownego odsłuchania, ewentualnie dla nieobecnych podczas wykładu.
 • Jednocześnie udostępnione będą proste zadania do samodzielnej pracy uczestników, np. dodatkowa lektura, mini esej, zadanie rachunkowe, udział w forum dyskusyjnym. Z tych zadań należy wywiązać się do końca danego tygodnia tak, żeby prowadzący mógł podsumować/ ocenić/skomentować działania studentów.
 • Na koniec każdego bloku tematycznego planujemy sesję pytań i odpowiedzi (spotkanie przez MS Teams z prowadzącym zajęcia.
 • I wreszcie po zakończonym bloku tematycznym udostępniony będzie quiz do samosprawdzenia wiedzy.

 

W porównaniu do stacjonarnego Mini MBA większy nacisk kładziemy na cyfrowe kompetencje menedżera. W programie znajdują się bloki związane z analityką internetowych biznesów, zagadnienia związane z cyberbezpieczenstwem i ochroną danych osobowych.


Zaliczenie Studium

Warunki zaliczenia szkolenia Global Mini MBA®:

 • Zaliczenie poszczególnych bloków tematycznych (aktywność na platformie e-learningowej, wykonanie prostych zadań stawianych przez prowadzących, zaliczenie quizu końcowego).
 • Obecność (min. 80%) na obowiązkowych sesjach synchronicznych.
 • Aktywny udział w grze symulacyjnej (aktywność grupowa: zespoły prowadzą rywalizujące ze sobą wirtualne firmy – przez 6 kolejnych tygodni należy przesyłać do prowadzącego wypracowane w grupie decyzje zarządcze).
  Gra symulacyjna polega na rywalizacji zespołów, które prowadzą wirtualne firmy (aplikacja TOP SIM). Pierwsze zajęcia w tym bloku to wprowadzenie, informacja o zasadach i komunikacji. Przez  kolejnych 6 tygodni zespoły przesyłają do prowadzącego swoje decyzje. Prowadzący publikuje wyniki po poszczególnych etapach gry i je komentuje.
 • Udział w końcowym konkursie case’ów (aktywność grupowa będąca podsumowaniem całego szkolenia: zespoły przygotowują swoją rekomendację rozwiązania konkretnego problemu zarządczego z realnej firmy).
  Konkurs case'ów to podsumowanie całego szkolenia. Podobnie jak na studiach MBA, gdzie realizowany jest końcowy Capstone Project, słuchacze przygotowują rekomendację konkretnego problemu zarządczego (w ostatnich edycjach Mini MBA rozwiązywane były case study's z firm OtoDom i BelVita). Studenci powinni zastosować wiedzę z poszczególnych bloków tematycznych i przygotować stosowne analizy i swoją rekomendację. Ostatnie zajęcia maja charakter konkursu: grupy są oceniane przez wybranych wykładowców, przedstawiciela firmy.

Dyplom

Absolwenci Studium uzyskują:

 • Dyplom ukończenia Studium menedżerskiego Global Mini MBA® podpisany przez Dziekana Wydziału Zarządzania UŁ,
 • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z wykazem przedmiotów i prowadzących.

 

 

Program szkolenia nawiązuje do zagadnień omawianych na studiach MBA i obejmuje najważniejsze zagadnienia z zakresu zarządzania.

Szkolenie rozpocznie się Sesją inauguracyjną (spotkanie na Wydziale Zarządzania lub synchroniczne on-line w piątek 9 października).

 • Inauguracja programu – powitanie uczestników, przedstawienie wykładowców i trenerów.
 • Wykład inauguracyjny "Źródła sukcesu organizacji w nowych czasach" - dr hab. Robert Kozielski, prof. UŁ
 • Sesja informacyjna dotycząca obsługi platformy, formuły kształcenia  oraz przebiegu szkolenia.

 

Moduł 1: Ludzie w organizacji

 • Integracja uczestników
 • Budowanie efektywnych zespołów projektowych
 • Przywództwo - rola lidera w organizacji - dr hab. Tomasz Czapla, prof. UŁ

 

Moduł 2: Analityka finansowa

 • Analiza sprawozdań finansowych - dr Marcin Michalak
 • Rachunkowość zarządcza (budżetowanie, rachunek kosztów) - dr Marcin Michalak
 • Zarządzanie finansami - dr hab. Jakub Marszałek, prof. UŁ

 

Moduł 3: Zarządzanie strategiczne

 • Zrozumienie rynków i klientów - dr hab. Robert Kozielski, prof. UŁ
 • Strategia konkurencji - dr hab. Leszek Bohdanowicz, prof. UŁ
 • Innowacyjne modele biznesowe - dr Anna Sibińska

 

Moduł 4: Kompetencje cyfrowe menedżera

 • Komunikacja digitalowa w biznesie (dobór kanałów digitalowych, pomiar i efektywność działań w sieci, zarządzanie contentem) - Wojciech Szymański (Ideo)
 • Budowanie marki własnej w sieci (Personal branding) - Wojciech Szymański (Ideo)
 • Sztuka prezentacji  online – dr Bartłomiej Kurzyk
 • Wizualizacja danych – dr Bartłomiej Kurzyk
 • Ochrona danych i cyberbezpieczeństwo – dr Joanna Kulesza

 

Moduł 5: Gra symulacyjna

 • Wprowadzenie do gry - dr hab. Jakub Marszałek, prof. UŁ
 • Decyzje zespołów i komentarze prowadzącego (7 kolejnych etapów gry w kolejne 7 tygodni)
 • Podsumowanie oraz ogłoszenie wyników gry

 

Moduł 6: Warsztat studium przypadku

 • Sesja kick off – wprowadzenie do studium przypadków, prezentacja firmy oraz problemu do rozwiązania - dr Anna Sibińska
 • Warsztat Design Thinking – Beata Michalska - Dominiak, Piotr Grocholiński
 • Konsultacje z zespołami - dr Anna Sibińska
 • Case Competition – prezentacje rozwiązań zarządczych przez zespoły

 

Zajęcia są realizowane przez wykładowców ze stacjonarnego Mini MBA® (są to także prowadzący zajęcia na studiach MBA).

 

Program powinien być zrealizowany zgodnie z przyjętym harmonogramem. Zadania stawiane uczestnikom w trakcie szkolenia będą oceniane i komentowane przez prowadzących. Z tego powodu powinny być dostarczone przez studentów w określonym terminie. To bardzo istotne, bo przewidujemy także silną interakcję między uczestnikami a także z prowadzącymi zajęcia (np. wymiana doświadczeń przez dyskusje i wspólne rozwiązywanie case study na Forum, gra symulacyjna, zadania grupowe.

 

Poniżej planowany harmonogram zajęć.

Uwaga: Zajęcia synchroniczne polegają na tym, że prowadzący i studenci (grupy studentów) powinni w tym samym czasie być połączeni za pomocą sieci i oprogramowania (MS Teams, Zoom). Tryb zajęć asynchronicznych oznacza, że studenci mogą je realizować w przeciągu tygodnia, w którym zostały zaplanowane, ale nie powinni przekroczyć terminów  ustalonych w harmonogramie szkolenia!

Zakładamy, że w ciągu tygodnia realizowany jest materiał przeznaczony na 4 godz. zajęć stacjonarnych z jednego przedmiotu. W jednym tygodniu zazwyczaj odbywają się dwa przedmioty równolegle (plus gra symulacyjna).

Każdy moduł (jeden tydzień zajęć) na platformie e-learnigowej będzie zawierać:

 • nagranie/a wideo albo zarejestrowana sesja MS Teams (na początku tygodnia - poniedziałek/wtorek)
 • prezentacja,
 • dodatkowe materiały/lektury do nauki własnej,                                                                                   
 • zadanie postawione przez prowadzącego - do wysłania na platformę: mini esej, zadanie rachunkowe lub post do forum.                                                                          

Z udostępnionymi materiałami należy zapoznać się i zrealizować zaplanowane aktywności do końca danego tygodnia. To ważne, bo prowadzący powinien udzielić informacji zwrotnej lub ocenić prace studentów.

Ponadto na zakończenie każdego przedmiotu zaplanowano:

 • sesja Q&A z prowadzącym na Teams (na żywo),
 • quiz na zakończenie bloku zajęć,
 • podsumowanie zajęć (kilka zdań od prowadzącego: podsumowanie zadań i wyników quizu, ogólne refleksje po zajęciach).

 

Szkolenie Global Mini MBA® (podobnie jak studia MBA i inne programy szkoleniowe w PAM Center) rozpoczyna się sesją informacyjną połączoną z integracją uczestników. Pierwsze zajęcia (w formule zdalnej) to wykład inauguracyjny oraz blok Zachowania ludzi w organizacji. Będzie także okazja do integracji uczestników, co jest istotne z uwagi na grupowe projekty realizowane podczas Studium. Oczekujemy więc tutaj "obecności" uczestników na MS Teams w trakcie tych zajęć (sesja synchroniczna).

W podobny sposób (obowiązkowe zajęcia synchroniczne) odbędą się niektóre bloki tematyczne oraz zakończenie szkolenia. Ostatni dzień szkolenia to zakończenie Gry symulacyjnej oraz będący podsumowaniem całego programu Konkurs case'ów (analogicznie jak na studiach MBA, które kończą się Capstone Project).

Terminy

Jesienna edycję szkolenia Global Mini MBA® - od 9 października 2020 do 23 stycznia 2021.

Wszystkie zajęcia będą odbywać się przez Internet zgodnie z zaplanowanym harmonogramem.


Rekrutacja

Rekrutacja na Studium menedżerskie Global Mini MBA® jest bardzo prosta: wystarczy przesłanie do nas skanu wypełnionego formularza zgłoszeniowego. Na tej podstawie tworzymy listę studentów. Na tydzień - dwa przed zajęciami kontaktujemy się z uczestnikami w celu ostatecznego potwierdzenia udziału w szkoleniu, pierwszych zajęć, płatności, itp.

Nie ma formalnych wymogów odnośnie uczestników. Oczekujemy jednak osób z doświadczeniem zawodowym, komunikatywnych i sprawnie komunikujących się przez Internet.

Ze względu na planowane aktywności grupowe warunkiem uruchomienia szkolenia jest zebranie min. 20 uczestników.


Opłaty

Koszt udziału w Studium menedżerskim Global Mini MBA® jest taki sam jak w przypadku szkolenia stacjonarnego i wynosi 5400 zł lub 5600 zł w dwóch ratach (to jest kwota brutto).