O programie

Jednosemestralny program intensywnej edukacji biznesowej Mini MBA®

 • Program Studium Mini MBA®
 • Więcej o programie

Zachowania ludzi w organizacji

Kluczowe zagadnienia:

 • Rozpoznawanie własnych predyspozycji menedżerskich, potencjału oraz możliwości jego rozwoju w organizacji
 • Rola i znaczenie umiejętności komunikacyjnych w zarządzaniu ludźmi
 • Zastosowanie wspierających technik komunikacyjnych
 • Budowanie efektywnych zespołów zadaniowych oraz podwyższenie sprawności ich działania

Program:

 • Komunikacja jako narzędzie pracy menedżera
 • Trening umiejętności aktywnego słuchania i precyzyjnego wydawania poleceń
 • Konstruktywna informacja zwrotna jako narzędzie motywacji
 • Rozwój kompetencji osobistych i społecznych ułatwiających wpływanie na innych
 • Trening umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych – asertywne techniki komunikacyjne
 • Praca zespołowa – wady i zalety
 • Budowanie profesjonalnych relacji szef – podwładny
 • Budowanie efektywnego zespołu zadaniowego
 • Role zespołowe – jak wykorzystywać różnorodność w zespole
 • Dobór stylu kierowania do poziomu dojrzałości zawodowej podwładnych
 • Rola inteligencji emocjonalnej w kształtowaniu relacji w miejscu pracy
 • Rozwój samoświadomości emocjonalnej – teoria i praktyka
 • Techniki samoregulacji emocjonalnej, współzależność emocji i sposobów myślenia

Marketing

Kluczowe zagadnienia:

 • Najnowsza teoria i praktyka w zakresie zarządzania marketingowego
 • Praktyczne aspekty podejmowania skutecznych i efektywnych decyzji marketingowych
 • Podstawy procesów zarządzania marketingiem i tworzenia planu marketingowego

Program:

 • Koncepcja marketingowego zarządzania firmą
 • Etapy procesu zarządzania marketingiem w przedsiębiorstwie
 • Zasady opracowywania planu marketingowego
 • Zastosowanie wybranych metod analizowania sytuacji firmy
 • Istota Systemu Informacji Marketingowej
 • Proces i procedury segmentacji firmy
 • Dyferencjacja i pozycjonowanie oferty firmy
 • Instrumenty marketingowego oddziaływania na rynek
 • Organizacja i kontrola działalności marketingowej

Zarządzanie strategiczne

Kluczowe zagadnienia:

 • Rozwój umiejętności formułowania strategii działania firmy
 • Wykorzystanie poznanych metod analizy strategicznej w praktyce funkcjonowania przedsiębiorstw w warunkach gospodarki rynkowej

Program:

 • Zarządzanie strategiczne jako proces
 • Poziomy strategii
 • Podstawowe rodzaje strategii firmy
 • Analiza strategiczna w procesie formułowania strategii
 • Strategiczna analiza otoczenia konkurencyjnego
 • Metody analizy potencjału firmy
 • Proces implementacji strategii
 • Zachowania strategiczne przedsiębiorstw – warsztaty

Kluczowe zagadnienia:

 • przykłady zastosowania różnych działań strategicznych przedsiębiorstw działających na rynku polskim
 • ocena zachowań przedsiębiorstw z punktu widzenia osiągania zakładanych i zrealizowanych celów strategicznych
 • analiza procesów podejmowania decyzji strategicznych przez przedsiębiorców.

Rachunkowość finansowa

Kluczowe zagadnienia:

 • Podstawowe założenia, zasady, koncepcje i metody rachunkowości finansowej
 • Metody wyceny pozycji bilansowych oraz zasady ustalania wyniku finansowego jednostki gospodarczej
 • Czytanie i rozumienie sprawozdań finansowych w celu podejmowania na ich podstawie decyzji ekonomicznych

Program:

 • Istota rachunkowości
 • Pojęcie, cele i zadania rachunkowości
 • Zagadnienia rachunkowości a użytkownicy sprawozdań finansowych
 • Regulacje prawne rachunkowości w Polsce i na świecie
 • Podstawowe zasady rachunkowości finansowej
 • Podstawowe kategorie finansowe
 • Rachunkowość finansowa a prawo podatkowe
 • Sprawozdania finansowe jako źródło informacji o działalności jednostki
  • Cele sprawozdań finansowych
  • Zakres sprawozdawczości finansowej
  • Polityka rachunkowości a informacje zawarte w sprawozdaniach finansowych
  • Bilans – sprawozdanie o sytuacji finansowej
  • Rachunek zysków i strat – sprawozdanie o dokonaniach finansowych
  • Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych
  • Informacja dodatkowa
  • Sprawozdanie z działalności jednostki
 • Analiza sprawozdań finansowych – Analiza struktury i dynamiki – Analiza wskaźnikowa

Rachunkowość zarządcza

Kluczowe zagadnienia:

 • Praktyczne narzędzia i techniki rachunkowości zarządczej ze szczególnym uwzględnieniem analizy rentowności i budżetowania
 • Interpretacja i wykorzystanie informacji o kosztach i przychodach w planowaniu i kontroli

Program:

 • Rachunek kosztów, rachunkowość zarządcza, controlling
 • Rachunek kosztów rodzajowych, podmiotowy rachunek kosztów oraz przedmiotowy rachunek kosztów
 • Pozostałe przekroje klasyfikacyjne kosztów
 • Rachunek kosztów pełnych i rachunek kosztów zmiennych
 • Rachunek kosztów jako źródło informacji na potrzeby podejmowania decyzji problemowych
 • Podstawowe metody kalkulacji kosztów
 • Budżetowanie i kontrola kosztów i przychodów

Finanse

Kluczowe zagadnienia:

 • Finansowanie biznesu i dzielenie się efektami inwestycji na współczesnym rynku kapitałowym

Program:

 • Finanse prywatne, korporacyjne i publiczne
 • Gotówka i dochód w kontekście czasu i ryzyka
 • Jak finansować biznes i ile to kosztuje?
 • Na czym polega inwestowanie i jak je oceniać?
 • Na co liczy inwestor – polityka wypłat

Prawo pracy

Kluczowe zagadnienia:

 • Prawa i obowiązki stron stosunku pracy w świetle obowiązujących przepisów prawa pracy i orzecznictwa sądowego

Program:

 • Źródła prawa pracy, podstawowe pojęcia i zasady prawa pracy
 • Nawiązanie i zmiana treści stosunku pracy
 • Ustanie stosunku pracy
 • Powszechne prawa i obowiązki stron stosunku pracy
 • Organy nadzoru nad warunkami pracy
 • Współpraca pracodawcy ze związkami zawodowymi

Zarządzanie projektowe

Kluczowe zagadnienia:

 • Rozwój umiejętności zarządzania działalnością operacyjną firmy
 • Przegląd i sposoby wykorzystana metod i narzędzi zarządzania projektowego

Program:

 • Procesy, projektu, zadania
 • Definiowanie celów (w odniesieniu do procesów i projektów)
 • Identyfikowanie procesów i zadań
 • Mapowanie procesów i mapowanie strumienia wartości
 • Identyfikacja zadań w projekcie i identyfikacja produktów cząstkowych
 • Planowanie harmonogramu (procesu i projektu)
 • Delegowanie zadań i monitorowanie ich postępu

Prawo gospodarcze i handlowe

Kluczowe zagadnienia:

 • Podstawowe zagadnienia związane z bieżącym działaniem przedsiębiorcy w obrocie cywilnoprawnym
 • Wzajemne zależności między elementami stosunku prawnego

Program: Omawiana jest przykładowa konstrukcja prawna przedstawiona z punktu widzenia:

 • Podmiotów (stron)
 • Przedmiotu
 • Treści
 • Mechanizmu zawarcia umowy
 • Zasad wykonania umowy
 • Konsekwencji niewykonania zobowiązania

Media społecznościowe w biznesie

Prowadzone przez praktyka zajęcia (częściowo w formule warsztatu) obejmują zagadnienia:

 • Charakterystyka e-marketingu
 • Social Media 360°
 • Facebook marketing
 • e-commerce
 • Social commerce
 • i-commerce (mobile marketing)
 • Wsparcie dla e-commerce
 • Jak się zabrać za „budowanie marki w sieci i sprzedaż w Internecie”

Negocjacje

Kluczowe zagadnienia:

 • Różne podejścia do negocjacji

Program:

 • Konflikt i sposoby jego rozwiązywania
 • Style negocjacyjne
 • Negocjacje pozycyjne a problemowe (integracyjne)
 • Skuteczne techniki negocjacyjne
 • Studium przypadku

Gra decyzyjna

Moduł nawiązuje do analizy ilościowej i kursu statystyki na studiach MBA. Przedmiot z elementami informatyki i rachunkowości zarządczej, realizowany jako gra decyzyjna przez Internet w 12 tygodni. Celem jest dostarczenie wiedzy z zakresu zarządzania i prognozowania oraz wyposażenie słuchaczy w kompetencje związane z wykorzystaniem narzędzi informatycznych i statystycznych w procesie podejmowania decyzji operacyjnych. Uczestnicy uczą się, jak optymalizować decyzje ekonomiczne z użyciem narzędzi statystycznych arkusza kalkulacyjnego Excel.

Program:

 • Wprowadzenie – wykład ilustrowany praktycznymi przykładami i wdrożonymi modelami wspomagającymi podejmowanie decyzji
 • Gra decyzyjna realizowana przez Internet (12 tygodni) – uczestnicy pracują indywidualnie (prognozowanie, optymalizacja produkcji)
 • Przesyłanie decyzji, konsultacje i dyskusja wyników w forum dyskusyjnym

Warsztat studium przypadku (analiza kompleksowa)

Projekt realizowany pod koniec szkolenia menedżerskiego, mający na celu weryfikację wiedzy zdobytej w trakcie Studium oraz wykorzystanie umiejętności menedżerskich. Praca w kilkuosobowych zespołach. Po zajęciach wprowadzających, uczestnicy analizują a następnie opracowują rozwiązanie problemu opisanego w studium przypadku. Przygotowane prezentacje są oceniane i dyskutowane na ostatnich zajęciach. Wytypowany zostanie zwycięski zespół.

Studium menedżerskie Mini MBA® ma ponad 20-letnią tradycję. Szkolenie powstawało równolegle z programem MBA, który na Wydziale Zarządzania został uruchomiony w 1997 roku w wyniku realizacji grantu USAID i współpracy UŁ z University of Maryland. Od samego początku dostrzegaliśmy potrzebę programu szkoleniowego, który – podobnie jak studia MBA – będzie dostarczał szerokiej i kompleksowej wiedzy z zakresu zarządzania ale w formule dostępnej dla osób, które z różnych powodów (język angielski, staż pracy, koszty, sytuacja rodzinna, itp.) nie są gotowe na „pełne” studia MBA.

 

Program Mini MBA® nawiązuje do standardu studiów MBA przez program, metody prowadzenia zajęć (aktywne formy kształcenia, rozwiązywanie case’ów, wymiana doświadczeń między uczestnikami) oraz prowadzących (część wykładowców w Studium to także wykładowcy z naszego programu studiów MBA). Jednak Mini MBA® to nie są to formalnie studia. Wszystkie zajęcia odbywają się języku polskim. Poszczególne bloki tematyczne w Mini MBA® trwają zazwyczaj po 8-12 godzin (zamiast 20 – 30 godzin jak na MBA), a uczestnicy otrzymują dyplom ukończenia Studium Menedżerskiego Mini MBA® podpisany przez Dziekana Wydziału Zarządzania UŁ.

 

Tak więc Studium Menedżerskie Mini MBA® to jednosemestralne szkolenie skierowane do osób, które pracują na stanowiskach menedżerskich, kierują zespołami ludzi, prowadzą własne firmy lub planują własny rozwój zawodowy i potrzebują szybkiego wprowadzenia w najważniejsze dziedziny z zakresu zarządzania lub pogłębienia i aktualizacji swojej wiedzy. Na Mini MBA® zgłaszają się specjaliści różnych dziedzin (inżynierowie, lekarze, humaniści, artyści) – osoby, które awansowały w swoich firmach i organizacjach na stanowiska kierownicze a nie miały okazji w trakcie swojej edukacji zdobyć wiedzy z zakresu zarządzania potrzebnej np. do lepszego rozumienia procesów w firmie, zarządzania ludźmi, rozumienia księgowości i finansów, itp.

 

Mini MBA® ma dobrą renomę i jest rozpoznawalnym przez pracodawców programem szkoleniowym (głównie w regionie łódzkim, chociaż mamy wśród absolwentów osoby m.in. z Warszawy, Krakowa Poznania). Współpracujemy z firmami, które od lat regularnie przysyłają swoich menedżerów na to szkolenie. Kilka edycji przeprowadziliśmy także w Warszawie, kilka edycji odbyło się także przez Internet (Global Mini MBA® finansowane z EFS w latach 2006-2008).

 

Mając świadomość zmian, które zachodzą we współczesnym świecie, modyfikujemy ciągle szczegóły programu tak, żeby przygotować naszych absolwentów do podjęcia aktualnych wyzwań i wzbudzić refleksję na temat zjawisk obserwowanych we współczesnej gospodarce. Na przestrzeni lat program rozrastał się (od 100 godzin 1998 roku do 138 godzin w 2017). Zestaw przedmiotów i szczegółowych zagadnień szkolenia menedżerskiego ulega zmianom tak, jak na studiach MBA a także w wyniku analizy ankiet ewaluacyjnych - staramy się dopasować treść szkolenia do potrzeb naszych słuchaczy.