Projekty unijne

Polsko-Amerykańskie Centrum Zarządzania w latach 2005 - 2015 uczestniczyło w realizacji szeregu projektów edukacyjnych finansowanych ze środków Unii Europejskiej. W przypadku niektórych PAM Center było liderem, w innych byliśmy partnerami realizującymi komponent edukacyjny.

Wszystkie wymienione projekty zostały zakończone.

 


Portal video4edu jako innowacyjne rozwiązanie wspierające nawiązywanie współpracy sektora biznesu i nauki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII – Regionalne kadry gospodarki,

Działanie: 8.2 Transfer wiedzy,

Poddziałanie: 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw

Numer projektu: WND-POKL.08.02.01-10-006/11

Projekt realizowany w terminie 01.03.2012-28.02.2015

PAM Center/UŁ pełniło rolę Partnera Projektu, realizowanego przez HRP Group Sp. z o.o., którego głównym celem jest poprawa komunikacji pomiędzy nauką i biznesem poprzez wprowadzenie do praktyki portalu adresowanego do przedstawicieli środowiska biznesu z regionu łódzkiego. Celem przedsięwzięcia jest poprawa komunikacji między uczelniami i firmami w zakresie rzetelnych analiz i komentarzy, niezbędnych dla bieżącego funkcjonowania organizacji biznesowych. W portalu są udostępniane wysokiej jakości treści szkoleniowe w postaci tzw. videocastów.

PAM Center współpracowało z pracownikami naukowo-dydaktycznymi, w tym prowadzącymi działalność gospodarczą, o wykształceniu zbieżnym z zakresem tematycznym videocastów oraz doświadczeniu z zakresu przygotowywania artykułów, opracowań, komentarzy oraz wystąpień publicznych.

 


PWP – Zawodowe Centrum Kariery. Program rozwojowy dla szkół w Koluszkach, jako narzędzie podnoszące atrakcyjność i jakość kształcenia zawodowego.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,

Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Numer projektu: WND-POKL.09.02.00-10-121/11

Projekt realizowany w terminie 01.06.2012 – 31.05.2014

Celem projektu było wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej, służącej zwiększeniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia, poprzez realizowanie programów rozwojowych wykorzystujących nowoczesną metodykę kształcenia. Projekt jest dedykowany Zespołom Szkół Ponadgimnazjalnych z Koluszek.

Projekt przewidywał utworzenie Zawodowego Centrum Kariery na bazie doświadczeń Arlington Public Schools.

W ramach projektu uczniowie mieli możliwość indywidualnych konsultacji lub warsztatów z Doradcą zawodowym a także  uczestniczyli w zajęciach z kompetencji miękkich (Autoprezentacja, Asertywność, Umiejętność twórczego rozwiązywania problemów, Praca w zespole)

Na podstawie narzędzia diagnozującego umiejętności i predyspozycji uczniów określony zostanie ich udział w następujących filarach i modułach:

 • Moduł wiedzy ścisłej (matematyka i fizyka),
 • Moduł edukacji językowej,
 • Moduł szkoleń zawodowych (Prawo jazdy kat. C, Zarządzanie bazami danych, Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci, Kurs na wózki widłowe
 • W ramach współpracy ponadnarodowej realizowane były moduły Bezpieczeństwo w sieci – moduł ICT i Droga do przedsiębiorczości.

W ramach programu zrealizowano także szkolenia dla nauczycieli z zakresu innowacyjnego nauczania.

W programie wzięło udział 120 uczniów z trzech Zespołów Szkół Ponadgimnazjalnych w Koluszkach.

Liderem projektu był Uniwersytet Łódzki (PAM Center), partnerem – Powiat Łódzki Wschodni, a partnerem ponadnarodowym – Arlington Public Schools z USA.

 


Zawód Kariera Sukces

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Numer projektu: UDA-POKL.09.02.00-10-095/10-00

Projekt realizowany w terminie 16.06.2011-15.06.2013

Celem projektu było wzmocnienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej trzech Zespołów Szkół Zawodowych w Pabianicach, poprzez wykorzystanie innowacyjnych programów i metod kształcenia zaadaptowanych od amerykańskiego partnera Arlington Public Schools.

Projekt przewidywał utworzenie Centrum Kariery Młodzieży Know Base na bazie doświadczeń Arlington Public Schools. Zrealizowano działania w ramach filarów: doradczo – zawodowego, kompetencji kluczowych i edukacyjnych (a w nich zajęcia z zakresu m. in. Bezpieczeństwa w sieci, Drogi do przedsiębiorczości, przedmiotów ścisłych, kompetencji miękkich i przedmiotów zawodowych).

Program obejmował także szkolenia dla nauczycieli z zakresu innowacyjnego nauczania.

W programie wzięło udział 160 uczniów z trzech Zespołów Szkół Zawodowych w Pabianicach.

Liderem projektu był Uniwersytet Łódzki (PAM Center), a partnerem ponadnarodowym – Arlington Public Schools z USA.

 


Akademia Kierownika

Program Operacyjny Kapitał Ludzki,

Priorytet VIII.: Regionalne kadry gospodarki,

Działanie 8.1.: Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie,

Poddziałanie 8.1.1.: Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Numer projektu: UDA-POKL.08.01.01-11-438/10-00

Projekt realizowany w terminie 01.09.2011-31.05.2013

Celem projektu było podniesienie jakości procesów zarządczych na najniższym szczeblu zarządzania w firmach województwa łódzkiego z branży produkcyjnej i logistycznej

W projekcie wzięło udział 96 menedżerów liniowych, bezpośrednio kierujących zespołami pracowników w przedsiębiorstwach z regionu. Program uwzględniał specyfikę sektora produkcji i logistyki – obejmował 128 godzin szkolenia w trzech blokach tematycznych: Zarządzanie personelem i kompetencje miękkie; Zarządzanie procesami w produkcji i logistyce; Zarządzanie projektami.

 


Akademia Dobrego Rządzenia

Program Operacyjny Kapitał Ludzki,

Priorytet V.: Dobre Rządzenie,

Działanie 5.2.: Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej,

Poddziałanie 5.2.1.: Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej

Numer projektu: UDA-POKL.05.02.01-00-316/09-00

Projekt zrealizowany w terminie: 15.04.2011-30.11.2012

Projekt Akademia Dobrego Rządzenia był dedykowany dwóm jednostkom samorządu terytorialnego – Gminie Miasto Zgierz oraz Powiatowi Łódzkiemu Wschodniemu. Miał na celu podniesienie jakości usług publicznych świadczonych przez te dwie jednostki, poprzez poprawę procesów zarządzania – w tym wdrożenie systemu Zarządzania przez Rezultaty oraz podniesienie kompetencji pracowników w drodze studiów podyplomowych MPA i szkoleń Mini MPA.

Działania projektowe objęły łącznie 196 Beneficjentów i obejmowały niżej podane zadania:

 • Zadanie 1 – Wdrożenie Zarządzania przez rezultaty w JST.

Działania w ramach Zarządzania przez Rezultaty objęły 120 Beneficjentów (w  tym 87  kobiet – 72 % grupy). Z Powiatu Łódzkiego Wschodniego udział w nich wzięło 40 osób, a z Urzędu Miasta Zgierza 80. Projekt ZPR wdrażany był w formie doradztwa i szkolenia. Efektem działań było kompletne wdrożenie ZPR w jednym, wybranym pilotażowym obszarze działania każdego urzędu. ZPR realizowane było w podziale na 8 etapów doradztwa oraz 3 moduły szkoleniowe.

 • Zadanie 2 – Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia Mini MPA.

Szkolenie Mini MPA (Mini Master of Public Administration) to 128 – godzinny program z zakresu zarządzania w administracji, w ramach którego 36 godz. odbywało się w trybie on-line. Zgodnie z założeniami, w ramach Mini MPA przeszkolono 56 osób, z których 90% uzyskało przyrost wiedzy na poziomie minimum 50%.

 • Zadanie 3. Organizacja i przeprowadzenie podyplomowych studiów MPA.

Podyplomowe Studia MPA (Master of Public Administration) to 184 – godzinny program z zakresu zarządzania w administracji. W studiach udział brało 30 Beneficjentów – 15 osób z Urzędu Miasta Zgierza i 15 osób z Powiatu Łódzkiego Wschodniego (w tym, zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie – 22 kobiety, które stanowiły 73% grupy). Zgodnie z planowanymi rezultatami, co najmniej 25 studentów Programu MPA uzyskało przyrost wiedzy na poziomie minimum 50%. 29 z 30 uczestników (tj. 96%) osiągnęło przyrost wiedzy na poziomie min. 50%.

Działania w ramach Projektu „Akademia Dobrego Rządzenia” objęły łącznie 196 Beneficjentów. Projekt osiągnął wszystkie założone we wniosku o dofinansowanie rezultaty i produkty, a dodatkowo wymiernie wpłynął na zacieśnienie współpracy JST objętych wsparciem, w szczególności na płaszczyźnie monitoringu i ewaluacji posiadanych strategii.

 


ENTREDI. Różnorodność Przedsiębiorczości – Wspieranie Przedsiębiorczości zgodnie z indywidualnymi siłami i potencjałem przy pomocy współpracy interregionalnej / („Entrepreneurial Diversity – Fostering Entrepreneurship according individual strengths and potentials within inter-regional collaboration”)

Projekt zrealizowany w terminie: 1.01.2010 – 29.02.2012

Realizowany z funduszy INTERREG IVC, współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Celem Projektu było pozyskanie nowych doświadczeń przy współpracy z partnerami zagranicznymi, zapoznanie się z ich najlepszymi praktykami w rozwoju nowopowstałych małych i średnich firm oraz zdobycie nowej perspektywy na rozwój przedsiębiorczości w regionie łódzkim. Projekt realizowany był przy wsparciu Departamentu ds. Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi – Marszałek Województwa Łódzkiego udzielił PAM Center rekomendacji do realizacji Projektu.

Partnerzy Projektu i ich Dobre Praktyki:

 • Kompass, Germany (The Profiling Tool; Kompass – a local initiative)
 • Basingstoke and Deane Borough Council, UK (3en Venture Capital Fund Entrepreneurship within the regional Economic Strategy)
 • LTC AB, Sweden (Science Park System of Jonkoping county)
 • University of Lodz – PAM Center, Poland (Distance learning)
 • Tartu Science Park, Estonia (IPlanner: Business Planning Software Online; TRIS: Tartu Regional Innovation Strategy Implementation
 • Aster, Italy (We tech off – support programme for innovative start-up companies)
 • The Region of Western Macedonia, Greece

W ramach projektu PAM Center przy współpracy z ekspertami i regionalnymi interesariuszami, opracowało Regionalny Plan Działania dla województwa łódzkiego, zawierający rekomendacje innowacyjnych rozwiązań w rozwoju przedsiębiorczości regionalnej. Dokument został podpisany w trakcie uroczystej ceremonii w ramach konferencji zamykającej projekt Entredi we Frankfurcie nad Menem w dniu 15 listopada 2011 przez Panią Wicemarszałek województwa łódzkiego, Dorotę Ryl, przedstawiciela regionalnego interesariusza projektu Łódzkiego Regionalnego Parku Naukowo-Technologicznego, Prezesa Andrzeja Stycznia oraz Dyrektora PAM Center – Angelikę Chyłę.

 


Romska droga do pracy – program aktywizacji zawodowej Romów z Małopolski i Podkarpacia

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Projekty na rzecz społeczności romskiej

Numer projektu: POKL.01.03.01-00-002/08

Projekt zrealizowany w terminie 16.03.2009-15.02.2011.

Główne cele projektu to aktywizacja zawodowa i wzrost zatrudnienia społeczności romskiej oraz podniesienie statusu zawodowego i społecznego Romów na terenie Małopolski i Podkarpacia.

W ramach Projekt przeprowadzono m.in. szkolenia aktywizująco-motywacyjne dla Romów przygotowujące do wejścia na rynek pracy (Uwierz w Siebie i Asertywność, Komunikacja i Autoprezentacja, Motywacja, Przygotowanie do wejścia na rynek pracy), oraz szkolenia specjalistyczne i zawodowe.

Projekt obejmował także poradnictwo zawodowe i job coaching a także pośrednictwo pracy.

Dla najaktywniejszych uczestników projektu zorganizowano 3-miesięczne staże zawodowe zgodne z kierunkiem szkoleń i kwalifikacjami.

Uniwersytet Łódzki (PAM Center) był liderem projektu. Partnerami byli: Centrum Aktywizacji Zawodowej Romów, działające przy Stowarzyszeniu Kulturalno-Społecznym Romów „Centrum Kultury Romów w Tarnowie” oraz Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

 


Edukacja–Przedsiębiorczość–Wzorce postaw. Trzy filary awansu ekonomicznego i społecznego Romów w Polsce

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Projekty na rzecz społeczności romskiej

Numer projektu: POKL.01.03.01-00-046/08

Projekt zrealizowany w terminie: 15.04.2009-14.08.2010

Nadrzędnym celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej Romów poprzez integrację działań w zakresie promocji rozwoju zawodowego i edukacji ekonomicznej osób dorosłych oraz edukacji dzieci i młodzieży.

Działania w projekcie sprowadzały się do wykorzystania potencjału młodych i wykształconych Romów w celu promocji kształcenia oraz edukacji ekonomicznej. Do działań w projekcie zaproszono Romów prowadzących lub podejmujących działalność gospodarczą oraz przedsiębiorstwa romskie.

Asystenci przedsiębiorczości romskiej prowadzili warsztaty szkoleniowe dla Romów dotyczące różnych aspektów działalności gospodarczej.

Przedsiębiorstwa romskie wyłonione przy współpracy z działającymi w całym kraju organizacjami romskimi uzyskały wsparcie w postaci promocji produktów i usług jakie świadczą. Opracowano katalog przedsiębiorstw romskich oraz mapę aktywności gospodarczej Romów. W ramach projektu prowadzono również zajęcia edukacyjne dla dzieci romskich.

Liderem projektu była Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Partnerzy w projekcie to: Uniwersytet Łódzki (PAM Center), Centrum Kultury Romów w Polsce z Tarnowa i Stowarzyszenie Romów w Krakowie.

 


Narzędzia informatyczne w zarządzaniu firmą – Internetowa Gra Symulacyjna TAKTYK

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006

Numer projektu: SPORZL-2.3a-3-10-048/0044

Projekt zrealizowany w terminie: 20.03.2006-19.02.2008

Celem projektu było podniesienie kwalifikacji menedżerskich kadry zarządzającej małych i średnich przedsiębiorstw z terenu całej Polski. Program nawiązywał do doświadczeń Global Mini MBA®. Zakres tematyczny ograniczony został jednak do zagadnień związanych z Rachunkowością i wykorzystaniem narzędzi informatycznych do zarządzania przedsiębiorstwem. Kluczową aktywnością w szkoleniu była Ekonomiczna gra decyzyjna prowadzona przez Internet. Dzięki internetowej formule, szkolenie ukończyło 21 osób z całej Polski.

 


Inicjatywa na Rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości Romów KXETANES – RAZEM

Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

Numer projektu A 0211d2

Projekt zrealizowany w terminie: 01.07.2005-31.12.2007

Celem projektu, który realizowany był w kilku etapach, było pobudzenie aktywności społecznej i zawodowej Romów na terenie Małopolski i Podkarpacia przez prowadzenie działalności na rzecz powrotu Romów na rynek pracy, kreowania postaw przedsiębiorczych wśród Romów oraz wspierania działalności gospodarczej prowadzonej przez przedsiębiorstwa romskie. W pierwszym etapie prowadzono szkolenia ogóle i zawodowe oraz różne programy z zakresu poradnictwa zawodowego wśród Romów. W kolejnym etapie wypracowano model instytucjonalnego wsparcia aktywności zawodowej i przedsiębiorczości Romów, jakim jest Centrum Aktywizacji Zawodowej Romów (CAZR) działające do dziś w Tarnowie. Oryginalność rozwiązania poległo na tym, iż wiodącą grupę pracowników Centrum stanowili przedstawiciele społeczności romskiej – członkowie grupy społecznej będącej bezpośrednim adresatem działań podejmowanych przez tę instytucję.

Kolejne działania sprowadzały się do upowszechniania osiągniętych rezultatów oraz włączanie ich do polityk realizowanych przez administrację publiczną w kraju.

Projekt miał także komponent międzynarodowy – wizyty studyjne i wymiana doświadczeń z partnerami z Niemiec, Grecji, Słowacji i Węgier.

Liderem projektu była Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Partnerzy w projekcie to: Uniwersytet Łódzki (PAM Center), Centrum Kultury Romów w Polsce z Tarnowa i Międzynarodowe Centrum Partnerstwa – Partners Network z Krakowa

 


Global Mini MBA® – Studium Menedżerskie przez Internet

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006

Numer projektu: SPORZL-2.3a-2-10-38/0087

Projekt zrealizowany w terminie: 20.03.2006-19.02.2008

Celem projektu było podniesienie kwalifikacji menedżerskich kadry zarządzającej małych i średnich przedsiębiorstw z terenu całej Polski. Global Mini MBA® to internetowa wersja Studium Menedżerskiego Mini MBA realizowanego od 1997 roku w PAM Center. Program w wymiarze ok. 120 godzin obejmował najważniejsze zagadnienia z zakresu zarządzania (Zarządzanie ludźmi, Rachunkowość finansowa i zarządcza, Zarządzanie strategiczne, Marketing, Finanse Prawo pracy i prawo gospodarcze a także Ekonomiczna gra symulacyjna). Dzięki internetowej formule szkolenia (tylko dwa zjazdy w siedzibie PAM Center), program był dostępny dla słuchaczy z całej Polski – szkolenie ukończyło 100 osób.

 


Podyplomowe studia MBA – polskie kadry na światowym poziomie

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006

Numer projektu: SPORZL-2.3a-1-10-004/0039

Projekt zrealizowany w terminie: 01.08.2005-30.11.2007

Celem projektu było podniesienie kwalifikacji menedżerskich kadry zarządzającej dużych i średnich przedsiębiorstw.

Dofinansowanie ze środków unijnych pozwoliło na udział 40 osób – menedżerów z dużych i średnich przedsiębiorstw regionu łódzkiego w X edycji Polsko-Amerykańskich Studiów Executive MBA realizowanych przez Polsko-Amerykańskie Centrum Zarządzania we współpracy z R.H. Smith School of Business. Absolwenci uzyskali dyplom ukończenia studiów podyplomowych na Wydziale Zarządzania UŁ a także certyfikat z partnerskiej uczelni w USA.