Prof. dr hab. Ewa Walińska

Ewa Walińska

Profesor zwyczajny, Prodziekan ds. Nauki i Rozwoju Wydziału Zarządzania UŁ, Dziekan Wydziału Zarządzania w latach 2008-2016. Obecnie Prodziekan ds. Ekonomicznych. Zainteresowania naukowe to rachunkowość i sprawozdawczość finansowa, ze szczególnym uwzględnieniem dostosowania polskiego prawa bilansowego do wymogów Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, w tym zagadnienia pomiaru, wyceny i prezentacji podstawowych kategorii ekonomicznych, relacje pomiędzy prawem bilansowym i prawem podatkowym oraz ich konsekwencje dla podejmowania optymalnych decyzji inwestycyjnych i finansowych.


Współpracuje z szeregiem instytucji szkoleniowych i konsultingowych (m.in. Wolters Kluwer Polska SA, Centrum Controllingu i Analiz Ekonomicznych Sp. z o.o., Akademia MDDP, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce).


• Współautorstwo w pierwszym w Polsce tłumaczeniu międzynarodowych standardów rachunkowości • Uczestnictwo w kilkunastu projektach naukowo-badawczych oraz w opracowaniach eksperckich związanych z analizą i projektowaniem systemu rachunkowości dla zarządzania oraz z regulacjami prawnymi rachunkowości finansowej (m.in. Ministerstwo Finansów, Komisja Papierów Wartościowych i Giełd) • Wdrożenie pierwszej w Polsce polityki rachunkowości w spółce giełdowej (TP SA) • Opracowanie koncepcji i programu nauczania rachunkowości finansowej na Studium Podyplomowym Rachunkowości i Zarządzania Finansowego oraz na kierunku Finanse i rachunkowość prowadzonym na Wydziale Zarządzania UŁ.


Współautorka 27 książek, ponad 50 artykułów, autorka 120 artykułów oraz 6 książek, w tym:

  1. Rachunkowość podatków odroczonych, FRRwP, Warszawa 2003
  2. Wartość bilansowa przedsiębiorstwa a alokacja podatku dochodowego, Rozprawa habilitacyjna, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2004
  3. Międzynarodowe standardy rachunkowości. Ogólne zasady pomiaru i prezentacji pozycji bilansu i rachunku wyników, Oficyna Ekonomiczna, Marzec 2005
  4. Bilans jako fundament sprawozdawczości finansowej w kontekście zmian współczesnej rachunkowości, Wolters Kluwer Polska - OFICYNA, Warszawa 2009
  5. E. Walińska (red.), Sprawozdanie finansowe według MSSF. Zasady prezentacji i ujawniania informacji, Wolters Kluwer, Warszawa 2011

W wolnym czasie uprawia sport (piłka siatkowa, pływanie), pracuje ze studenckim ruchem naukowym. Jest zawsze otwarta na innowacyjne przedsięwzięcia.